She/Nàng

Sao La welcomes you to ‘She’, an international arts collaboration exploring the construct of femininity among 3 separate art spaces across 3 continents: Sweet ‘ Art (London, UK) – Sao La (Saigon, Việt Nam) – Little Pink Monster (Texas, USA).

A part of SHE, a project initiated by Sweet ‘ Art, the exhibition showcases outcomes of an artistic international exchange, where replications of same curated artworks will simul- taneously be displayed in SHE exhibitions at partnering galleries: Sweet ‘ Art in London, UK and the LPM Gallery, Texas, USA, together with collaborative works between artists from UK and Vietnam and original works by Saigon-based artists.

‘She’ appears in a sudden wink, not to define or enforce but to feel and experience Femininity through self-meditation.

Artists in Vietnam:
Ngô Đình Bảo Châu . Nguyễn Thúy Hằng . Lêna Bùi . Nguyễn Vương Phương Thảo . Nguyễn Hữu Trâm Kha . Nguyễn Uyên Minh . Xuân Hạ . Sunny . Đỗ Nguyễn Lập Xuân . Nguyễn Kim Tố Lan . Bông Quệ . Karma Huong . Duc Flyingbay . Huỳnh Công Nhớ 

---

Sao La thân mời các bạn đến thăm Nàng, nơi nữ tính được khám phá qua sự hợp tác quốc tế của ba không gian ở ba châu lục khác nhau: Sweet ‘Art (Anh) – Sao La (Việt Nam) – Little Pink Monster Gallery (Mĩ)

Bắt nguồn từ She, dự án do Sweet ‘ Art khởi xướng, triển lãm bao gồm những mảnh ghép giao lưu từ cả ba nơi cùng các tác phẩm của nghệ sĩ địa phương và các tác phẩm hợp tác xuyên lục địa giữa các ‘nàng’ nghệ sĩ Anh Quốc và Việt Nam.

Sao La thân mời các bạn đến thăm Nàng, nơi nữ tính được khám phá qua sự hợp tác quốc tế của ba không gian ở ba châu lục khác nhau: Sweet ‘Art (Anh) – Sao La (Việt Nam) – Little Pink Monster Gallery (Mĩ)

Bắt nguồn từ She, dự án do Sweet ‘ Art khởi xướng, triển lãm bao gồm những mảnh ghép giao lưu từ cả ba nơi cùng các tác phẩm của nghệ sĩ địa phương và các tác phẩm hợp tác xuyên lục địa giữa các ‘nàng’ nghệ sĩ Anh Quốc và Việt Nam.

Nàng là một sự xuất hiện bất ngờ và ngắn ngủi, không nhằm để định nghĩa hay khẳng định Nữ tính mà chỉ qua cảm nhận và trải nghiệm của bản thân.

Nghệ sĩ Việt Nam:
Ngô Đình Bảo Châu . Nguyễn Thúy Hằng . Lêna Bùi . Nguyễn Vương Phương Thảo . Nguyễn Hữu Trâm Kha . Nguyễn Uyên Minh . Xuân Hạ . Sunny . Đỗ Nguyễn Lập Xuân . Nguyễn Kim Tố Lan . Bông Quệ . Karma Huong . Duc Flyingbay . Huỳnh Công Nhớ.

DETAILS

July 30 & 31, 2016

July 30, 2016 - July 31, 2016 She/Nang
Shows
Sweet 'Art
Little Pink Monster Gallery
Sao La
Ngo Đinh Bao Chau
Nguyen Thuy Hang
Lena Bui
Nguyen Vuong Phuong Thao
Nguyen Huu Tram Kha
Nguyen Uyen Minh
Xuan Ha
Sunny
Đo Nguyen Lap Xuan
Nguyen Kim To Lan
Bong Que
Karma Huong
Duc Flyingbay
Huynh Cong Nho


OTHER Events