The Vacant Chair

Nha San Collective is pleased to introduce a solo exhibition of artist Bang Nhat Linh, titled “The vacant chair”.

Bang Nhat Linh is a visual artist who is also a collector of war memorabilia. The primary concerns and inspiration for his artistic practice is human beings. This exhibition is part of Linh’s long term practice, in which, the whole process reflects “the surveys into the depths of memories, history, submerged psychological spaces, and of oblivion…”, in which “war memorabilia are taken from their original contexts to be placed within a new context, or they are positioned in a relationship with human as communicable and interactive objects…”

 ... The humble image of two former veterans, as it emerges from the mirror and is looming in the smoke, denotes the loss, and hidden imprints of history. The objects that look so simple at first glance, actually tell their own stories…

“The vacant chair” is a multi-layered video installation. It is an intimate narrative, whereby social issues derived from modern history of a turbulent Vietnam are unveiled: the wounds, tolerance, optimism, as well as the special relationship amongst those who remain. From a broader angle, it suggests an universal sense of existence and death, particularly the limited nature of the human race…On the other hand, through the act of transforming a powerful symbol of war into a symbol of love and loss, the work steps out of its geographical context to tell a universal story of all humanity. “The vacant chair”, therefore, is a song of humanity, and for humanity…

*“The vacant chair” is a popular song during the American Civil War written by George F. Root in 1861 based on a poem by Henry S. Washburn. The song signifies the loss and emptiness of those who lost their loved ones in the Civil War, it specially gained empathy from both  the North and the South of the United States during the war.

The exhibition will take place at Nha San Collective, 24 Ly Quoc Su, from 12.09 to 20.09, 10am-6pm. An artist talk will be held on 19.09 at 4pm at the same venue.

The work on display is the second version, the first version of the artwork is currently participating at “Mien Meo Mieng” exhibition at Bildmuseet, Umea, Sweden. 
---

Nhà Sàn Collective xin trân trọng giới thiệu triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Bàng Nhất Linh với tác phẩm sắp đặt-video: “Chiếc ghế trống”.

Bàng Nhất Linh là một nghệ sỹ thị giác, đồng thời là một người sưu tập kỷ vật chiến tranh. Mối quan tâm và cảm hứng xuyên suốt trong các thực hành nghệ thuật của anh tập trung về thân phận con người. Triển lãm nằm trong một lộ trình làm việc kéo dài nhiều năm của Linh, với mỗi dự án như "những khảo sát vào tầng sâu của kí ức, lịch sử, của những không gian tâm lí đã chìm khuất, của sự lãng quên..." trong đó ''những đồ vật từ chiến tranh đôi khi được tách khỏi ngữ cảnh gốc của chúng để nằm trong một bối cảnh mới, hay được đặt trong mối quan hệ với con người như những đối tượng có thể tương tác và đối thoại…"

 ...Hình ảnh bình dị của hai người cựu chiến binh ẩn hiện trong chiếc gương và lẩn khuất trong sương khói gợi ra những mất mát, những vết hằn lịch sử bị khuất lấp. Những đồ vật thoạt trông rất giản dị cũng muốn kể ra câu chuyện của mình...

“Chiếc ghế trống” là một sắp đặt-video nhiều lớp nghĩa. Nó giống như một tâm sự, mà qua đó những vấn đề xã hội có nguồn gốc từ lịch sử hiện đại nhiều thăng trầm của Việt Nam được mở ra: vết thương chiến tranh, lòng bao dung, cái nhìn tích cực hướng về tương lai, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa những người còn lại. Ở góc nhìn rộng hơn, nó gợi ra những cảm thức phổ quát như sự tồn tại, cái chết, và sự hữu hạn của con người... Mặt khác, qua hành động biến chuyển một biểu tượng của sức mạnh chiến tranh trở thành một biểu tượng của tình thương và sự mất mát; tác phẩm bước ra khỏi  bối cảnh địa lý mà nó khởi phát để trở thành một câu chuyện chung của con người. “Chiếc ghế trống” là bản nhạc nhân văn của con người, và cho con người...

* “Chiếc ghế trống” là một bài hát nổi tiếng vào thời nội chiến Mĩ được sáng tác bởi  George F. Root vào năm 1861 trên cảm hứng từ bài thơ của  Henry S. Washburn. Bài hát là tâm trạng mất mát và trống vắng của những người bị mất đi người thân trong cuộc nội chiến Mĩ, nó đặc biệt bởi được đồng cảm ở cả miền Bắc và miền Nam nước Mĩ trong thời nội chiến.  

DETAILS

Dec 18, 2015 - January 8, 2016

Dec 18, 2015 - January 8, 2016
The Vacant Chair
Solo Exhibition
Bàng Nhất Linh


OTHER Events