• Bang Nhat Linh

Bang Nhat Linh

Artist

Hanoi, Vietnam

Bang Nhat Linh was born in 1983 in Hanoi. Linh is amongst the most talented and active artists of his generation. In 2014, he was featured, amongst 8 other artists like Nguyen Phuong Linh, Nguyen Huy An…in a book that examines the Vietnamese art scene and outstanding local artists born in 1980s: “Art and Talents”.

Bàng Nhất Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh là một trong những nghệ sỹ tài năng và tiêu biểu nhất trong thế hệ của mình. Năm 2014, anh là 1 trong 9 nghệ sỹ cùng với các nghệ sỹ khác của Nhà Sàn collective như Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Huy An... được giới thiệu trong cuốn sách "Nghệ thuật và Tài năng" - cuốn sách viết về bối cảnh nghệ thuật Việt Nam và 9 nghệ sỹ 8x tiêu biểu.