• Laurent Weyl

Laurent Weyl

Artist

Strasbourg, France

Laurent Weyl was born in Strasbourg, France, in 1971. He has been a member of the "Collectif Argos" since 2001. Based in Paris, Argos groups together independent photographers and writers engaged in a documentary approach concerning transformations as well as social and environmental issues.

His work is aimed at social and geopolitical subjects. It includes investigations into harsh human conditions such as urban poverty in megapolis, climate refugees, as well as socio-ethnological stories. 

Regularly shown, his work can be seen at photography festivals (Visa, Arles, Angkog...) and in the French and International press (Geo France, Geo Germany, Flair Italy, Figaro Magazine, El Pais, Internazional, Geographical,...). From 2007 to 2012, he published three books with "Collectif Argos : the first deals with Climate Refugees, the second is a portrait of France titled Gueule d'hexagone and the third, Footprint, talks about energy transition.

In 2016, Laurent printed a personal book President Hotel about a building in Ho Chi Minh City.

AWARDS :
2002: Winner of the Filigranes monographic award.
2013: Winner of the AFD award Development Reporters in the category of the best multimedia editing. 2014: Winner of Vienna International Pictures Award.
2014: Special mention "noticed portfolio" for the Roger Pic award. 

---

Laurent Weyl sinh ra tại Strasbourg, Pháp, vào năm 1971. Anh là thành viên của "Collectif Argos" từ năm 2001. Đặt văn phòng tại Paris, Argos tập hợp các nhà nhiếp ảnh độc lập và các cây viết hoạt động trong phương thức tiếp cận tài liệu liên quan tới những biến đổi cũng như những vấn đề xã hội và môi trường.

Các tác phẩm của anh hướng mục đích vào các chủ thể xã hội và địa-chính trị, bao gồm những điều tra nghiên cứu về các điều kiện sống khắc nghiệt của con người như tình trạng nghèo đói ở đô thị trong các thành phố lớn, những người tị nạn khí hậu, cũng như các câu chuyện về xã hội học-dân tộc học.

Các tác phẩm của anh thường xuyên xuất hiện ở các lễ hội nhiếp ảnh (Visa, Arles, Angkog...) và trên ấn phẩm báo chí của Pháp và Quốc tế (Geo France, Geo Germany, Flair Italy, Figaro Magazine, El Pais, Internazional, Geographical,...). Từ năm 2007 đến năm 2012, anh đã xuất bản ba cuốn sách với “Collectif Argos": cuốn đầu tiên về Những người Tị nạn Khí hậu, cuốn thứ hai là một bức chân dung của Pháp với tựa đề Gueule d'hexagone và cuốn thứ ba, Footprint, nói về sự chuyển đổi năng lượng.

Trong năm 2016, Laurent đã in cuốn sách ảnh “President Hotel” mà anh chụp về một tòa nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh.

GIẢI THƯỞNG:
2002 : Gi
ải thưởng chuyên kho Filigranes.
2013 : Gi
ải thưởng Những phóng viên AFD ca sự phát triển, hng mục kĩ thuật số. 2014 : Giải thưởng Nhiếp nh Quốc tế Viên
2014 : H
ng mc nhận được nhiều chú ý cho giải thưởng Scam Roger Pic Prize